Ustrojstvo Centra | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

O CENTRU

 

Centar svoju djelatnost obavlja kroz 3 odjela:

  • Prijemni ured
  • Odjel za odrasle osobe, stručne cjeline skrbništva i materijalnih davanja
  • Odjel za djecu, mlade i obitelj

Prijemni ured

Prijemni ured obavlja poslove prijema stranaka i njihova informiranja o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi, kao i utvrđivanja potreba i resursa korisnika. Prijemni ured obavlja inicijalnu procjenu potreba korisnika i poslove po zaprimljenim zahtjevima za ostvarivanje spomenutih prava i usluga, te izdaje uvjerenja o činjenicama temeljem službene evidencije.

Ukoliko se korisnik prvi put obraća ili mu nije poznato tko je njegov nadležni socijalni radnik, može se javiti u Prijemni ured, gdje će dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.

Odjel za odrasle osobe

U Odjelu za odrasle osobe obavljaju se poslovi skrbništva (osoba lišenih poslovne sposobnosti ili za koje je u tijeku postupak lišenja poslovne sposobnosti), poslovi vezani uz odrasle osobe s invaliditetom, rad s korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine, pružanje usluge skrbi za odrasle osobe izvan vlastite obitelji te skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, kao i usluge pomoći i njege u kući. Radi se s beskućnicima, odnosno upućuje ih se u prenoćišta i pučke blagovaonice. Postupa se po obavijestima o počinjenju nasilja u obitelji te se obavljaju poslovi vezani uz zaštitu osoba s duševnim smetnjama koje su na liječenju u psihijatrijskim bolnicama, kao i poslovi vezani uz zaštitu osoba lišenih slobode, odnosno onih osoba koje su na izdržavanju zatvorskih kazni.

Stručna cjelina za novčane naknade nadležna je za rad s korisnicima zajamčene minimalne naknade, te za ostvarivanje svih prava i socijalnih usluga sukladno važećim propisima iz sustava socijalne skrbi, a koje korisnici zatraže.

Odjel za djecu, mlade i obitelj

Odjel za djecu, mlade i obitelj nadležan je za poslove skrbništva za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju, rad s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju, te djecom i mladima s problemima ovisnosti.

Stručni radnici osiguravaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji i usluge skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, postupaju po obavijestima o nasilničkim ponašanjima u obiteljima s malodobnom djecom, provode postupke posredovanja prije razvoda braka supružnika, uz daljnji rad s istima po pitanju roditeljske skrbi, odnosa roditelja i djece (susreti i druženja, uzdržavanje djeteta), ali i, po potrebi, izricanje mjera obiteljsko – pravne i kazneno – pravne zaštite interesa i dobrobiti djece.

Nadležni su i u postupcima odobravanja sredstava za privremeno uzdržavanje (alimentacija), u postupcima utvrđivanja/osporavanja očinstva/majčinstva, određivanja osobnog imena i upisa u maticu rođenih, te brakova maloljetnih osoba, kao i po zahtjevima roditelja i zakonskih zastupnika po pitanju raspolaganja imovinom djece i maloljetnika.

 

USTROJSTVO CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR

 

Upravno vijeće

Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine. Upravno vijeće čini pet članova i to – tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ravnateljica

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad centra za socijalnu skrb, predstavlja i zastupa centar i odgovoran je za zakonitost rada centra za socijalnu skrb. Ravnatelja centra za socijalnu skrb bira i imenuje upravno vijeće temeljem javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Stručno vijeće

Stručno vijeće je savjetodavno i stručno tijelo Centra kojeg čine svi stručni radnici Centra. Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenja i prijedloge o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra, ustroj, godišnji plan i program, potrebi stručnog usavršavanja i drugim pitanjima.

Djelatnici centra

U Centru za socijalnu skrb Samobor zaposlen je ukupno 21 radnik i to 15 stručnih radnika (devet socijalnih radnika, tri pravnika, jedan socijalni pedagog, jedan edukacijski rehabilitator i jedan psiholog), 6 radnika koji obavljaju računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove, te ravnateljica.

Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

 

Back to top