Skrbništvo | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

 

Skrbništvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.
Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o potrebi pružanja zaštite osobama koje zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nisu sposobne brinuti se o osobnim potrebama , pravima i interesima ili ugrožavaju prava i interese drugih osoba.

 

POKRETANJE POSTUPKA ZA LIŠENJE  POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti predlaže Sudu  pokretanje postupka za lišenje poslovne sposobnosti, kada ocijeni da punoljetna osoba zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama ,pravima i interesima ili ugrožava prava I interese drugih osoba.
Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika.
Odlukom o imenovanju posebnog skrbnika utvrduju se njegove dužnosti i ovlasti.
Radnje za čije poduzimanje poseban skrbnik nije ovlašten osoba poduzima samostalno.
Sud ce zatražiti mišljenje lijecnika vještaka o zdravstvenom stanju osobe za koju je pokrenut postupak lišenja poslovne sposobnosti kako bi se procijenilo da je osoba sposobna samostalno štititi svoja prava I interese.
Nakon toga SUD donosi odluku o djelomičnom ili potpunom lišenju poslovne sposobnosti.

Osoba koja je u potpunosti lišena poslovne sposobnosti ne može sklapati pravne poslove,
poduzimati pravne radnje, raspolagati svojom imovinom i prihodima, vec to u njeno ime i za njezin račun cini skrbnik u dogovoru i sa odobrenjem centra za socijalnu skrb.
Odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti sud ce odrediti mjere, radnje I poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzimati, primjerice: raspolagati imovinom, plaćom ili drugim novčanim primanjima, upravljati imovinom, odlučiti o zapošljavanju,davati izjave ili poduzimati radnje koje se odnose na brak, roditeljsku skrb i druga osobna stanja.
Poslove koji nisu odredeni u sudskoj odluci o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti, osoba djelomice lišena poslovne sposobnosti može samostalno poduzimati.
Osobu koja je lišena poslovne sposobnosti centar za socijalnu skrb stavit će pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika u roku od trideset dana od pravomoćnosti sudske odluke.

 

RODITELJSKA SKRB NAKON PUNOLJETNOSTI

Ako osoba, koja je lišena poslovne  sposobnosti, ima roditelje koji pristanu I sposobni su skrbiti o punoljetnom djetetu, centar za socijalnu skrb donijet će odluku o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti.
Ukoliko roditelji ne mogu ili nisu sposobni (zbog bolesti, visoke životne dobi i sl.) skrbiti  o svom punoljetnom djetetu lišenom poslovne sposobnosti, osoba lišena poslovne  sposobnosti stavlja se pod skrbništvo I  imenuje joj se skrbnik.
Na roditelje koji ostvaruju roditeljsku skrb nakon djetetove punoljetnosti primjenjuju
se na odgovarajući način odredbe  Obiteljskog zakona o djetetovim pravima i dužnostima, te o odgovornosti, dužnosti i pravima roditelja.

 

IZBOR OSOBE SKRBNIKA  –   TKO MOŽE BITI SKRBNIK ?

Skrbništvo obavljaju centar za socijalnu skrb, skrbnik i poseban skrbnik.
Skrbnikom se imenuje osoba koja ima  osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom, a  uglavnom se bira iz kruga bliskih srodnika  štićenika.
Centar za socijalnu skrb zatražit će od šticenika koji je sposoban shvatiti o čemu se radi i od njegovih bližih srodnika mišljenje o  osobi koju namjerava imenovati skrbnikom.
Ako to zahtijevaju okolnosti slučaja i dobrobit štićenika, centar za socijalnu skrb može odlučiti da neposredno obavlja dužnost skrbnika i u tu svrhu imenuje osobu zaposlenu u tom centru.
Skrbnik ne može biti osoba:

 1. koja je lišena roditeljske skrbi,
 2. koja je lišena poslovne sposobnosti,
 3. čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika
 4. od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može ocekivati da ce pravilno obavljati   dužnosti skrbnika,
 5. s kojom je šticenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju,
 6. s cijim je bračnim drugom šticenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Centar za socijalnu skrb odlukom o imenovanju skrbnika odreduje njegove dužnosti i prava.
Odluku o stavljanju pod skrbništvo i o prestanku skrbništva centar za socijalnu skrb ce u roku od osam dana od dana  pravomocnosti odluke dostaviti maticaru radi upisa u maticu rodenih I  zemljišnoknjižnom odjelu opcinskog suda  na cijem podrucju osoba pod  srbništvom   ima nekretnine radi zabilježbe, odnosno brisanja zabilježbe u zemljišne knjige.

 

DUŽNOSTI I OBVEZE SKRBNIKA

 • Skrbnik je dužan savjesno se brinuti o osobi, pravima, obvezama i dobrobiti  šticenika, upravljati njegovom imovinom,  te poduzimati mjere da se osoba osposobi za samostalan život I rad.
 • Prije poduzimanja važnijih mjera  zaštite štićenika ili njegovih imovinskih interesa skrbnik je dužan razmotriti mišljenje, želje i osjecaje samog šticenika.
 • Skrbnik ce nastojati punoljetnog štićenika ukljuciti u svakodnevni život i slobodne aktivnosti ovisno o njegovu zdravstvenom stanju i sposobnostima.
 • Skrbnik zastupa šticenika.
 • Skrbnik samostalno obavlja poslove  redovitog upravljanja štićenikovom imovinom, ako odlukom centra za  socijalnu skrb nije drugačije odredeno.
 • Za poduzimanje važnijih mjera glede osobe, osobnog stanja ili zdravlja šticenika skrbniku je potrebno  prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb.
 • Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svojih dužnosti.
 • Skrbnik je dužan svakih šest mjeseci ( ili jednom godišnje, ovisno o srodstvu sa štićenikom), podnijeti izvješće o svom radu i o stanju šticenikove imovine.
  Izvješce se podnosi u pisanom obliku, na formularu, koji centar za socijalnu skrb dostavlja skrbniku u odredenom periodu ili usmeno na  zapisnik, nadležnom djelatniku Ureda.
 • Izvješće skrbnika mora sadržavati kako se skrbnik brinuo o osobi štićenika i o zaštiti njegovih prava I dobrobiti, kao i podatke o upravljanju i raspolaganju štićenikovom imovinom, o prihodima i rashodima šticenika, te potrebne priloge kojima se dokazuje visina prihoda i stanje imovine za period za koji se izvješće podnosi.

 

Back to top