Zajamčena minimalna naknada | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

 

Što je zajamčena minimalna naknada?

 • Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.
 • Zajamčena minimalna naknada se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.

 

Tko može ostvariti zajamčenu minimalna naknada?

 • Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini  propisanoj u čl. 30. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi /odnosno u visini zajamčene minimalne naknade koju bi ostvario samac ili kućanstvo koje nema nikakvih prihoda/  niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.
 • Korisnik  kojemu je priznato pravo na zajamčenu minimalna naknada dužan je Centru za socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili na visinu naknade odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Kako se utvrđuje visina zajamčene minimalne naknade?

 • Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice
 1. za samca utvrđuje se u iznosu 100% osnovice (800,00 kn)
 2. za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:

za samohranog roditelja         – 100% osnovice (800,00 kn)

za odraslog člana kućanstva   – 60% osnovice (480,00 kn)

za dijete (do 18 godina)           – 40% osnovice (320,00 kuna)

 • Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj
 • Ako samac ili kućanstvo ostvaruje prihod visina zajamčene minimalne naknade utvrđuje se kao razlika između iznosa zajamčene minimalne naknade i prosječnog mjesečnog prihoda samca ili kućanstva ostvarenog u tri mjeseca  prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak.
 • Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo uvećava se za troškove smještaja člana kućanstva u đački dom za vrijeme trajanja školske godine.
 • Iznos zajamčene minimalne naknade umanjuje se kućanstvu:

–          za udio člana kućanstva koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja

–          za udio radno sposobnog člana kućanstva koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje.

 • Poljoprivredniku i članu njegovog kućanstva koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje te na temelju poljoprivredne djelatnosti ima obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prosječni mjesečni prihod utvrđuje se prema poreznoj prijavi ili prema rješenju nadležne porezne uprave o godišnjem paušalnom iznosu poreza na dohodak. To se ne primjenjuje na poljoprivrednika samca starijeg od 65 godina života, kao ni na kućanstvo koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, čiji su svi članovi stariji od 65 godina života.

 

Što se ne uračunava u prihode kod izračuna visine zajamčene minimalne naknade?

U prihode se ne uračunava:

 • naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb
 • novčana naknada za tjelesno oštećenje
 • ortopedski dodatak
 • doplatak za pomoć i njegu
 • osobna invalidnina
 • doplatak za djecu
 • državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima
 • novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu
 • stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
 • naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
 • iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
 • iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kuna godišnje
 • iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
 • osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji
 • osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
 • novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.
 • pomoći i naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do iznosa zajamčene minimalne naknade.

 

Tko nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu?

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu nema samac ili kućanstvo ako:

 • ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.)
 • je u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu zajamčene minimalne naknade i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava
 • je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva
 • je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti
 • samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe
 • je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
 • radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje
 • može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi
 • beskućnik koji je na privremenom smještaju u prihvatilištu, te korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona ili posebnih propisa.

 

Koji su razlozi za ukidanje ili umanjenje prava na zajamčenu minimalnu naknadu?

 • Ako radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva odbije ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno otkaže ugovor o radu, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno kućanstvu se zajamčena minimalna naknada umanjuje za pripadajući udio toga člana.  Novi zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu (odnosno zahtjev za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.
 • Ako se radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstvane odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje uradovima za opće dobro bez naknadeukida se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu (odnosno pripadajući udio u zajamčenoj minimalnoj naknadi). Ponovni zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu (odnosno za uvećanje iznosa Zajamčene minimalne naknade za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od  šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno. U radovima za opće dobro korisnici Zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno.
 • Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva pravo na Zajamčenu minimalnu naknadu (odnosno pripadajući udio u zajamčenoj minimalnoj naknadi) priznaje se najduže do dvije godine, a novi zahtjev za priznavanje prava na Zajamčenu minimalnu naknadu (odnosno za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade kućanstva za pripadajući udio člana kućanstva) može podnijeti nakon isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je pravo prestalo (odnosno umanjeno).
 • Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo se ukida danom nastanka promijenjenih okolnosti.
 • U slučaju smrti korisnika samca pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestaje danom smrti korisnika, a u slučaju smrti člana kućanstva iznos zajamčene minimalne naknade kućanstvu umanjuje se za njegov udio od dana njegove smrti.
 • Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se ako centar za socijalnu skrb praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika utvrdi da su te prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju priznatog prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
 • Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se samcu, odnosno iznos zajamčene minimalne naknade kućanstva umanjuje se za udio člana kućanstva ako se samac ili član kućanstva nalazi na bolničkom liječenju, u pritvoru ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, privremenom smještaju te boravku u inozemstvu, u neprekidnom trajanju dužem od dva mjeseca. Rješenje se ukida, odnosno pravo se umanjuje s danom nastupanja navedenih okolnosti.
 • Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se samcu, odnosno iznos zajamčene minimalne naknade umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva ako samac ili član kućanstva mjesečno duže od 15 dana neprekidno boravi u inozemstvu. Rješenje se ukida s danom nastupanja te okolnosti.
 • Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se samcu, odnosno kućanstvu ako je samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava dao netočne ili nepotpune podatke o prihodu o kojima ovisi priznavanje prava ili opseg prava ili nije omogućio centru za socijalnu skrb uvid u prihod i imovinu.  To rješenje  ukida se danom nastanka promijenjenih okolnosti zbog kojih bi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestalo, a taj korisnik nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu dok ne istekne rok od 6 mjeseci od ukidanja prava.

 

Što kada se radno sposobni korisnik zajamčene minimalne naknade zaposli?

 • Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaposli, u prvom mjesecu rada ZMN naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za ostvareni prihod.
 • U drugom mjesecu rada zaposlenom korisniku (samcu ili kućanstvu)  iznos ZMN umanjuje se za 25% iznosa, a u trećem mjesecu rada za 50% iznosa.
 • Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ukida se ako zaposleni korisnik  radi dulje od tri mjeseca, a prosječni prihod u ta tri mjeseca prelazi visinu priznatog iznosa na  ZMN za samca ili kućanstvo.

 

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva
 • preslika izvoda iz matice rođenih za sve članove kućanstva
 • potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu za sve punoljetne članove kućanstva (Porezna uprava)
 • potvrda o školovanju za članove kućanstva starije od 15 godina koji se školuju
 • potvrda o nezaposlenosti za članove kućanstva kojima nedostaje više od pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu, osobe koje se ne nalaze na redovitom školovanju, nisu zaposleni niti u mirovini i nije im utvrđena radna nesposobnost (Hrvatski zavod za zapošljavanje). Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena HZZ dostaviti potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • dokazi o prihodima
  za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA  SREDSTVA koja se ostvaruju:
 • po osnovi rada – platne liste ili potvrda poslodavca o isplaćenoj
  plaći u prethodna tri mjeseca
  – od mirovine – obavijest o primanju mirovine  u prethodna tri mjeseca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
  – od prihoda od imovine ili na neki drugi način, sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi nasljeđa, isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente), prihoda od rodiljnog dopusta ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.) u prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva
  • promet računa u prethodnih šest mjeseci za sve članove kućanstva koji imaju otvorene račune (tekuće, žiro, štedne i devizne uloge)
  • potvrda o vlasništvu nekretnina za sve članove kućanstva (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
  • posjedovni list za sve članove kućanstva (Odjel za katastar nekretnina)
  • ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanjuili ugovor o darovanju (ukoliko je sklopljen)
 • potvrda o visini uzdržavanja primatelja ili davatelja uzdržavanja (posljednja sudska presuda, pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje, mjesečni prihod po članu kućanstva obveznika uzdržavanja)

 

Back to top