Osobna invalidnina | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

 

Tko može ostvariti pravo na osobnu invalidninu?

 • Osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.
 • Težina invaliditeta propisana je čl. 40.Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14).

 

Koliki je iznos osobne invalidnine?

 • Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 250% osnovice iz čl. 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (1.250,00 kn).
 • Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 250% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti
 • U prihod se ne uračunava:

zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje ostvaruje dijete na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu

 

Tko ne može ostvariti pravo na osobnu invalidninu?

 • Osoba koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi,
 • osoba koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu,
 • osoba koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti,
 • dijete do godinu dana života,
 • dijete ili odrasla osoba kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima,
 • osoba kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

 

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika osobne iskaznice
 • preslika izvoda iz matice rođenih
 • potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu(Porezna uprava)
 • dokazi o prihodima
  za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA  SREDSTVA koja se ostvaruju:

po osnovi rada – platna lista ili potvrda poslodavca o isplaćenoj plaći u prethodna tri mjeseca
– od mirovine – obavijest o primanju mirovine  u prethodna tri mjeseca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
– od prihoda od imovine ili na neki drugi način, sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi nasljeđa, isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente), prihoda od rodiljnog dopusta ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.) u prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva

 • potvrda Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti (Grad Samonor, II kat)
 • da li ste korisnici naknade temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • potvrda o vlasništvu nekretnina (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
 • preslika medicinske dokumentacije o primarnoj bolesti novijeg datuma (po mogućnosti ne starija od godinu dana)

 

 

Back to top