Naknada za troškove stanovanja | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

 

Što se podrazumijeva pod troškove stanovanja?

Najamnina, komunalne naknade, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja i drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

 

Tko može ostvariti pravo na troškove stanovanja?

Korisnici zajamčene minimalne naknade.

 

Gdje se može ostvariti i do kojeg iznosa?

Pri jedinica lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu do iznosa polovice zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.

Back to top