Jednokratna naknada | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

 

Tko može ostvariti jednokatnu naknadu?

– samac ili kućanstvo  koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog:

 • rođenja ili školovanja djeteta,
 • bolesti ili smrti člana obitelji,
 • elementarne nepogode,
 • nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama,

– korisnik prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika (ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi),

– korisnik privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu,

– korisnik usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja, u slučaju ako potreba za koju se potražuje jednokratna naknada nije zadovoljena u okviru usluge smještaja, organiziranog stanovanja ili naknade ostvarene po drugoj osnovi.

 

U kojem iznosu se može ostvariti jednokratna naknada?

 • Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica  za samca (2.500,00 kuna), odnosno sedam osnovica za kućanstvo (3.500,00 kuna).
 • U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva (u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna).

 

Tko može ostvariti jednokatnu naknadu za pogrebne troškove?

– osoba koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

 • osoba koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
 • osoba koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Centar za socijalnu skrb će za osobu koja ima prihod, odnosno imovinu zatražiti povrat pogrebnih troškova od njegovih nasljednika.

 

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva
 • preslika izvoda iz matice rođenih za sve članove kućanstva
 • potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu za sve punoljetne članove kućanstva (Porezna uprava)
 • potvrda o nezaposlenosti za članove kućanstva kojima nedostaje više od pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu, osobe koje se ne nalaze na redovitom školovanju, nisu zaposleni niti u mirovini i nije im utvrđena radna nesposobnost (Hrvatski zavod za zapošljavanje). Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena HZZ dostaviti potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • dokazi o prihodima
  za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA  SREDSTVA koja se ostvaruju:
 • po osnovi rada – platne liste ili potvrda poslodavca o isplaćenoj
  plaći u prethodna tri mjeseca
  – od mirovine – obavijest o primanju mirovine  u prethodna tri mjeseca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
  – od prihoda od imovine ili na neki drugi način, sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi nasljeđa, isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente), prihoda od rodiljnog dopusta ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.) u prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva
 • pismeni dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se potrebi za jednokratnu naknadu radi i dokaz o visini iznosa kojim se potreba može podmiriti
 • promet računa u prethodnih šest mjeseci za sve članove kućanstva koji imaju otvorene račune (tekuće, žiro, štedne i devizne uloge)
 • potvrda o vlasništvu nekretnina za sve članove kućanstva (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
 • ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (ukoliko je sklopljen)
Back to top