Doplatak za pomoć i njegu | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

 

Tko može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu?

 • Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
 • Može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu
 • Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege propisuje čl. 47 Pravilnika o sastavu i načinu  tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14).

 

Kolika je visina doplatka za pomoć i njegu?

 • Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

–          u punom iznosu 100% osnovice (500,00 kuna),

–          u smanjenom iznosu 70% osnovice(350,00 kuna).

 • Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se ako mjesečni prihod samca ne prelazi iznos 250% osnovice iz čl. 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (1250,00 kuna), odnosno mjesečni prihod članova kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice (1.000,00 kuna) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.
 • Sukladno čl. 60. Zakona o socijalnoj skrbi doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o prihodima priznaje se:

–          osobi s težim invaliditetom,

–          osobi s težim  trajnim promjenama u zdravstvenom stanju,

–          slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

 • Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o prihodu priznaje se:

–     slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad,

–     osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

 

Tko ne može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti:

 • osoba koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 • osoba koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu,
 • osoba koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti,
 • osoba ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu,
 • dijete do godine dana života,
 • osoba kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa,
 • osoba kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga,zdravstvenoj ili drugoj ustanovi,odnosno organiziranom stanovanju.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.

Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

 

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva
 • preslika izvoda iz matice rođenih  za sve članove kućanstva
 • potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu za sve punoljetne članove kućanstva (Porezna uprava)
 • potvrda o nezaposlenosti za članove kućanstva kojima nedostaje više od pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu, osobe koje se ne nalaze na redovitom školovanju, nisu zaposleni niti u mirovini i nije im utvrđena radna nesposobnost (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
 • Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena HZZ dostaviti  potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • po osnovi rada – platne liste ili potvrda poslodavca o isplaćenoj plaći u prethodna tri mjeseca
  – od mirovine – obavijest o primanju mirovine  u prethodna tri mjeseca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
  – od prihoda od imovine ili na neki drugi način, sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi nasljeđa, isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente), prihoda od rodiljnog dopusta ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.) u prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva
 • dokazi o prihodima
  za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA  SREDSTVA koja se ostvaruju:
 • promet računa u prethodnih šest mjeseci za sve članove kućanstva koji imaju otvorene račune (tekuće, žiro, štedne i devizne uloge)
 • potvrda o vlasništvu nekretnina za sve članove kućanstva (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
 • ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (ukoliko je sklopljen)
 • preslika medicinske dokumentacije o primarnoj bolesti novijeg datuma (po mogućnosti ne starija od godinu dana)

 

 

Back to top