Natječaj za obavljanje poslova blagajnika – likvidatora | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR
Samobor, Zagorska 1

KLASA: 112-03/20-01/8
URBROJ: 2172-48-34-20-3
Samobor, 17.9.2020.god.

 

Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova blagajnika -likvidatora – 1 izvršitelj m/ž , na određeno

nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno-zamjena

 

Uvjeti:

 • SSS – ekonomski smjer
 • 12 mjeseci radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
 • poznavanja rada na računalu
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13,152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)
 • probni rad 2 mjeseca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice
 • presliku svjedodžbe
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centar za socijalnu skrb Samobor

Back to top