Natječaj -socijalni radnik (m/ž) – zamjena | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

socijalni radnik – 1 izvršitelj m/ž na određeno puno radno vrijeme
zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
  (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 • probni rad 3 mjeseca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice,
 • presliku diplome,
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca o vrstiposlova i trajanju radnog odnosa),
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada.

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%
20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
).“

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Samobor

Natjecaj za socijalnog radnika – zamjena (pdf)

Back to top