Natječaji | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor i čl. 4. Pravilnika o radu, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

socijalni radnik – 2 izvršitelja, m/ž , na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)
 • probni rad 3 mjeseca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice
 • presliku diplome
 • dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku dozvole za samostalni rad

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

Više u pdf dokumentu: 

Natjecaj – socijlani radnik-ca (pdf)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR
Samobor, Zagorska 1

KLASA: 112-06/21-01/1  
URBROJ: 2172-48-34-21-2
Samobor, 2.7.2021.god.

Na temelju čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

 

NATJEČAJ   

za obavljanje poslova socijalnog radnika-pripravnika,  1 izvršitelj –  m/ž,  na  

određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

 

Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice, rodnog lista  i osobne iskaznice
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od   6  mjeseci)
 • presliku uvjerenja  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti
 • presliku elektroničkog zapisa  o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

 

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)
.“

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.  

  

                                                                       Centar za socijalnu skrb Samobor

 

 

 

 

 

 

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

socijalni radnik – 1 izvršitelj m/ž na određeno puno radno vrijeme
zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi
  (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 • probni rad 3 mjeseca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice,
 • presliku diplome,
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca o vrstiposlova i trajanju radnog odnosa),
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada.

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%
20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
).“

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Samobor

Natjecaj za socijalnog radnika – zamjena (pdf)

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN br. 61/18 i 39/19 ) i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje poslova

socijalnog radnika – 1 izvršitelj, m/ž, na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 • probni rad 3 mjeseca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od dana objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Samobor

Natjecaj – socijalni radnik (pdf)

Back to top