Blog | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor i čl. 4. Pravilnika o radu, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

socijalni radnik – 2 izvršitelja, m/ž , na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)
 • probni rad 3 mjeseca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice
 • presliku diplome
 • dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • presliku dozvole za samostalni rad

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

Više u pdf dokumentu: 

Natjecaj – socijlani radnik-ca (pdf)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR
Samobor, Zagorska 1

KLASA: 112-06/21-01/1  
URBROJ: 2172-48-34-21-2
Samobor, 2.7.2021.god.

Na temelju čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

 

NATJEČAJ   

za obavljanje poslova socijalnog radnika-pripravnika,  1 izvršitelj –  m/ž,  na  

određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)

 

Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice, rodnog lista  i osobne iskaznice
 • presliku diplome
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od   6  mjeseci)
 • presliku uvjerenja  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti
 • presliku elektroničkog zapisa  o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

 

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)
.“

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.  

  

                                                                       Centar za socijalnu skrb Samobor

 

 

 

 

 

 

Radionice osnove komunikacije za počinitelje kaznenih djela

Socijalna pedagoginja Udruge PET PLUS Tihana Vukasović drži radionice Osnove komunikacije za PKD (počinitelje kaznenih djela).

 
Uspješna komunikacija pomaže približiti se ljudima, bolje ih razumjeti, savladati svakodnevne prepreke i izazove koji se pojavljuju,
graditi poštovanje, povjerenje, naučiti stvarati kompromise, te u konačnici kreirati ideje koje će pomoći kako što uspješnije živjeti svoj život, te biti što uspješniji članovi kako šireg društva tako i obitelji.
 
Kroz osnove komunikacijskih vještina sudionici radionica  naučiti će sljedeće vještine:
 • Slušanje
 • Neverbalna komunikacija
 • Upravljanje stresom
 • Kontrola emocija

Kao i metode :

 • Vizualnu
 • Auditornu
 • Fizikalnu

Također će naučiti  osnovne elemente komunikacijskog procesa  ali i  kako razlikovati komunikaciju kod ekstroverta i introverta, te kako i na koji način komunicirati u odnosu sa takvim izraženim osobnostima

Radionice se održavaju u prostorijama Udruge PET PLUS

besplatne su, a svoj dolazak najavite na brojeve:  Telefon/Fax: +385 (0)1 4828 401  Mobitel: +385 (0)99 45 88 385
ili nam pošaljite e-mail: info@petplus.hr
 
Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nositelj projekta: Udruga PET PLUS
Partneri: CZSS Samobor
Početak i kraj projekta: 1.6.2020. –01.06.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn za svaku godinu trajanja projekta
Trajanje projekta: 36 mjeseci
 
Preuzeto sa stranica petplus.hr:
 
 
 
 

Projekt financira: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: CZSS Samobor

Početak i kraj projekta: 1.6.2020. –01.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn za svaku godinu trajanja projekta

Trajanje projekta: 36 mjeseci

 

Opći cilj projekta: Kroz organizaciju aktivnosti počiniteljima kaznenih djela poboljšati socijalnu uključenost na način da im se razvije samopouzdanje, da prihvate drugačije mišljenje te općenito unaprijede kvalitetu njihovih života.

Sukladno Pozivu, pružiti usluge kojima se osigurava reintegracija socijalno osjetljivih skupina u život zajednice, bivšim zatvorenicima i njihovim obiteljima.

 

Opis projekta: Program se bazira na poziciji PKD nakon odsluženja kazne. Njihov život mijenja se iz temelja, suočavaju se s osudom okoline, a često i obitelji.

Program inicira promjene u ponašanju zatvorenika, obitelji i radi na destigmatizacije okoline kroz rehabilitaciju, edukacije, jačanje samopouzdanja i uključivanje u razne aktivnosti.

 

Preuzeto sa stranica petplus.hr:

Dobrobit za PKD (počinitelje kaznenih djela)

 

 

Back to top