Blog | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta

socijalni radnik – 1 izvršitelj m/ž na određeno vrijeme, u polovici punog radnog
vremena, zamjena za privremeno odsutnu zaposlenicu

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17)
 • probni rad 3 mjeseca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice
 • presliku diplome
 • dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • dozvola za samostalni rad

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Samobor

Natjecaj socijaln radni-ca zamjena (pdf)

Sukladno uputi Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 3.studenog 2020. godine, a slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u RH i širenja epidemije, te u svrhu sprečavanja širenja virusa, ovim putem Vas OBAVJEŠTAVAMO te UPUĆUJEMO da ćemo do daljnjeg organizirati rad sa strankama na sljedeći način:

 • Po dolasku u službene prostorije CZSS Samobor, korisnik/ca je dužan/na nositi masku i zaštitne rukavice
 • Pri ulasku u prostorije CZSS Samobor korisnicima će se mjeriti i evidentirati temperatura
 • Pri ulasku u prostorije CZSS Samobor korisnicima će se omogućiti dezinfekcija ruku
 • Prilikom dolaska kod nadležnog djelatnika, korisnik/ca će potpisati izjavu da nije imao/la temperaturu ni respiratorne smetnje, te da prema svom saznanju nije bio/la u kontaktu sa zaraženom osobom
 • Novi korisnici primat će se u prijemnom uredu na način da nakon provjere mjera samoizolacije, potpisivanja izjave i mjerenja temperature ulaze u prostor prijemnog ureda, u kojem može biti samo jedan korisnik, dok će ostali čekati van zgrade Centra, a zbog prostorne skučenosti i nemogućnosti osiguravanja adekvatne socijalne distance
 • Zbog potrebne dezinfekcije prostora, koja će se provoditi od 11:00 – 11:30, molimo Vas da se pridržavate uredovnog radnog vremena prijemnog ureda

Molimo korisnike da se sukladno mogućnostima sve aktivnosti provode e-komunikacijom, e-mail CZSS Samobor: css.samobor@gmail.com i telefonom na broj 01/3362-702 (informiranje, savjetovanje vezano uz prava i usluge socijalne skrbi).

Naručene korisnike molimo da se pridržavaju dogovorenog termina.

Ukoliko imate respiratornu bolest ili povišenu tjelesnu temperaturu (37,2 i veću) i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah, ili Vam je određena mjera izolacije ili samoizolacije, da ne ulazite u prostorije ustanove.

Organizacija rada sa strankama 03112020 (pdf)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR
Samobor, Zagorska 1

KLASA: 112-03/20-01/8
URBROJ: 2172-48-34-20-3
Samobor, 17.9.2020.god.

 

Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova blagajnika -likvidatora – 1 izvršitelj m/ž , na određeno

nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno-zamjena

 

Uvjeti:

 • SSS – ekonomski smjer
 • 12 mjeseci radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
 • poznavanja rada na računalu
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13,152/14, 99/15, 52/16,16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)
 • probni rad 2 mjeseca

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice, rodnog lista i osobne iskaznice
 • presliku svjedodžbe
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 

Centar za socijalnu skrb Samobor

Back to top