Natječaj za obavljanje poslova socijalnog radnika-vježbenika | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR
Samobor, Zagorska 1

Klasa: 112-06/18-01/1  
Urbroj: 2172-48-34-18-7
Samobor, 12.11.2018.god.

Na temelju čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

 

NATJEČAJ   
za obavljanje poslova socijalnog radnika-vježbenika,  1 izvršitelj –  m/ž,  na  
određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 Uvjeti:

  • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
  • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17)

Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice, rodnog lista  i osobne iskaznice
  • presliku diplome
  • presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • uvjerenje  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti
  • elektronički zapis  o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

 

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)
.“

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od sedam dana od objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.  

  

Centar za socijalnu skrb Samobor

 

 

 

 

 

 

Back to top