Natječaj – psiholog i čistačica | CZSS Samobor

Centar za socijalnu skrb Samobor je javna ustanova osnovana za područje Grada Samobora i Grada Svete Nedjelje te Općine Stupnik koje zauzimaju površinu oko 340 km² te na kojem živi oko 65 000 stanovnika.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR
Samobor, Zagorska 1

Klasa: 112-02/18-01/2
Urbroj: 2172-48-34-18-11
Samobor, 4.10.2018. god.

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi  i čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

JAVNI   NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 

 1. psiholog – 1 izvršitelj m/ž na neodređeno puno radno vrijeme

 Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 
 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • položen vozački ispit B kategorije  
 • da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17)
 • probni rad 3 mjeseca

 

 1. čistačica – 1 izvršitelj m/ž na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • NSS, OŠ, II stupanj
 • 6 mjeseci radnog iskustva
 • probni rad 1 mjesec

 

Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku domovnice , rodnog lista i osobne iskaznice
 • pod.1. presliku diplome
 • pod 2. presliku svjedodžbe
 • presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)
 • elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje
 • pod 1.  presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • pod 1. presliku vozačke dozvole 
 • pod 1. dozvola sa obavljanje samostalnog rada    

 

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20
Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
)
.“

S kandidatima pod red.br. 1. provesti će se testiranje i intervju, a s kandidatima pod red. br. 2. provest će se intervju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.  

 

Centar za socijalnu skrb Samobor

 

 

 

 

 

 

Back to top