Oglasi i natječaji

Natječaj

Objavljeno: 14.2.2017. 14:15:54

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR

Samobor, Zagorska 1

 

 

Na temelju čl. 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 42/14) i čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

socijalnog radnika – 1 izvršitelj m/ž,

na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

- VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike

- 12 mjeseci radnog iskustva

- položen stručni ispit

- položen vozački ispit B kategorije

- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 

  152/14, 99/15 i 52/16)

- probni rad 3 mjeseca

 

 

Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice i osobne iskaznice

- presliku diplome

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu o radnom iskustvu

- elektronički zapis iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- presliku vozačke dozvole

 

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.  

  

Centar za socijalnu skrb Samobor

Ispravak natječaja

Objavljeno: 22.6.2016. 14:58:13

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Samobor donosi Odluku o ispravku natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice objavljenog dana 15.6.2016. god. u Narodnim novinama, Večernjem listu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web-stranici i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Samobor
 
ISPRAVAK NATJEČAJA
 
U naslovu natječaja umjesto: „natječaj za imenovanje ravnatelja/ice“ treba stajati: „natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice“.
 
U dijelu teksta natječaja koji se odnosi na uvjete za koje kandidat/kinja mora ispunjavati alineja 6 briše se.
 
U dijelu teksta natječaja koji se odnosi na dokumente koje je potrebno priložiti uz prijavu alineja 7 briše se.
 
U dijelu teksta natječaja koji se odnosi na podnošenje prijave iza riječi: "u roku od 8 dana od objave ovog natječaja“ dodaju se riječi: "u Narodnim novinama“.
 
Rok za podnošenje prijava iznosi 8 dana i teče od dana objave ovog ispravka u Narodnim novinama. 
U ostalom dijelu natječaj ostaje nepromijenjen.
 
Centar za socijalnu skrb Samobor

Natječaj

Objavljeno: 15.6.2016. 12:53:42

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Samobor, na temelju čl. 40. i čl. 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),  čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor i Odluke upravnog vijeća od 9.6.2016. god., raspisuje
 
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice
Centra za socijalnu skrb Samobor 
 
Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su slijedeći:
 
- hrvatsko državljanstvo
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  socijalnog rada, socijalne politike,  prava, psihologije,  
socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
 
- najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 
- položen stručni ispit 
 
- da ne postoji zapreka iz čl. 213. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 
- položen vozački ispit B kategorije.
 
Ravnatelja/icu Centra imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Samobor, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine. Osoba imenovana za ravnatelja Centra sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.
 
 
Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti dokumente u izvorniku ili u ovjerenu presliku i to:
 
 
- životopis
 
- domovnicu
 
- diplomu o stručnoj spremi
 
- dokaz o radnom stažu  ( elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za  
  mirovinsko osiguranje i ugovor o radu)
 
- uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak  ( ne starije od 3  
  mjeseca)
 
- uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog  ispita
 
- vozačku dozvolu.
 
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.              
 
Centar za socijalnu skrb Samobor
 
 

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DIPLOMIRANOG PRAVNIKA I. VRSTE

Objavljeno: 20.11.2015. 12:51:38

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR

Samobor, Zagorska 1

 

          Na temelju čl. 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN br. 42/14) i čl. 4. Pravilnika o radu, unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Samobor , ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

 

 NATJEČAJ

za slobodno radno mjesto

 

pravnika - 1 izvršitelj m/ž

na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

- VSS - dipl. pravnik

- 12 mjeseci radnog iskustva u struci

- položen stručni ispit

- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14 i   99/15)

- probni rad 3 mjeseca

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice i osobne iskaznice

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

- potvrdu o radnom iskustvu

- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

 

          Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

 

          Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, sa naznakom "Za natječaj".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke.

 

                                                                       Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor

                                                                                              Nataša Koražija

Copyright © 2012. All Rights Reserved.
Izradio: Binarnet & Cajger | Prijava

Prijava na korisnički račun


Zaporka: