Ustrojstvo Centra za socijalnu skrb Samobor

Upravno vijeće

Centrom za socijalnu skrb upravlja upravno vijeće koje se imenuje na mandat od četiri godine. Upravno vijeće čini pet članova i to – tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ravnateljica

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad centra za socijalnu skrb, predstavlja i zastupa centar i odgovoran je za zakonitost rada centra za socijalnu skrb. Ravnatelja centra za socijalnu skrb bira i imenuje upravno vijeće temeljem javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Stručno vijeće

Stručno vijeće je savjetodavno i stručno tijelo Centra kojeg čine svi stručni radnici Centra. Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenja i prijedloge o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra, ustroj, godišnji plan i program, potrebi stručnog usavršavanja i drugim pitanjima.

Djelatnici centra

U Centru za socijalnu skrb Samobor zaposlen je ukupno 21 radnik i to 15 stručnih radnika (devet socijalnih radnika, tri pravnika, jedan socijalni pedagog, jedan edukacijski rehabilitator i jedan psiholog), 6 radnika koji obavljaju računovodstvene, administrativne i pomoćno-tehničke poslove, te ravnateljica.

Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.