Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15 – dalje Zakon).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama  sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  može se  podnijeti Centru za socijalnu skrb Samobor:
 

  •  pisanim putem na adresu:

  Centar za socijalnu skrb Samobor
  Zagorska 1
  10 430 Samobor

  • putem elektroničke pošte: 

  css-samobor@zg.t-com.hr

  • telefaksom na broj: 

  01/3362 890 

  • telefonom na broj: 

  01/3362 702

  •  službenica za informiranje je Mila Barun

Centar za socijalnu skrb Samobor ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona.

 
Pristup informaciji može se ostvariti putem slijedećih obrazaca:
Zahtjev za pristup informacijama

 http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc
 
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije.doc
 
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
http://www.pristupinfo.hr/wp-content/uploads/2014/04/NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija.doc
 
 
  

U nastavku možete preuzeti i pregledati godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama: