JAVNI NATJEČAJ

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR
Samobor, Zagorska 1
 
Klasa: 112-06/18-01/1   
Urbroj: 2172-48-34-18-7
Samobor, 12.11.2018.god.
 
Na temelju čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje
 
 
              NATJEČAJ    
 
za obavljanje poslova socijalnog radnika-vježbenika,  1 izvršitelj -  m/ž,  na  
             određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
 
Uvjeti: 
 
- VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani  
  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13,  
152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17)
 
 
Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:
 
- životopis
- presliku domovnice, rodnog lista  i osobne iskaznice
- presliku diplome
- presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od   6  
mjeseci)
- uvjerenje  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti
- elektronički zapis  o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u   
  matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje 
  
Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od sedam dana od objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.   
   
Centar za socijalnu skrb Samobor
 
 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR

Samobor, Zagorska 1

 

Klasa: 112-03/18-01/3  

Urbroj: 2172-48-34-18-2

Samobor, 5.11.2018.god.

 

Na temelju čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

 

        NATJEČAJ   

  za obavljanje poslova socijalnog radnika - 2 izvršitelja m/ž  na određeno puno  

         radno vrijeme na projektu „ Zajedno možemo  naprijed“

 

Uvjeti:

- VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

- 12 mjeseci radnog iskustva u struci

- položen stručni ispit

- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 

  152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17)

 

Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:

 

- životopis

- presliku domovnice, rodnog lista  i osobne iskaznice

- presliku diplome

- presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od   6  

  mjeseci)

- dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde  poslodavca o vrsti  

  poslova i trajanju radnog odnosa)

- elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u   

  matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

 

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.  

  

                                                                       Centar za socijalnu skrb Samobor

 

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR

Samobor, Zagorska 1

 

Klasa: 112-02/18-01/2

Urbroj: 2172-48-34-18-11

Samobor, 4.10.2018. god.

 

Na temelju čl. 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi  i čl.  35. Statuta Centra za socijalnu skrb Samobor, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor raspisuje

 

 

                     JAVNI   NATJEČAJ

                        za popunu radnih mjesta

 

1.  psiholog - 1 izvršitelj m/ž na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

- VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije

- 12 mjeseci radnog iskustva u struci

- položen stručni ispit

- odobrenje za samostalan rad

- položen vozački ispit B kategorije  

- da ne postoji zapreka iz čl. 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13,152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17)

- probni rad 3 mjeseca

 

2. čistačica -  1 izvršitelj m/ž na neodređeno puno radno vrijeme   

 

Uvjeti:

 

- NSS, OŠ, II stupanj

- 6 mjeseci radnog iskustva

- probni rad 1 mjesec

 

Uz prijavu kandidati  su dužni priložiti:

- životopis

- presliku domovnice , rodnog lista i osobne iskaznice

- pod.1. presliku diplome

- pod 2. presliku svjedodžbe

- presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od   6  mjeseci)

- dokaz o radnom iskustvu ( preslika ugovora o radu ili potvrde poslodavca o vrsti  poslova i trajanju radnog odnosa)

- elektronički zapis ili potvrda o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje

-pod 1.  presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu

-pod 1. presliku vozačke dozvole 

-pod 1. dozvola sa obavljanje samostalnog rada    

 

 

Prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan priložiti izvornike dokumenata.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o svom statusu.

 

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( „Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).“

 

S kandidatima pod red.br. 1. provesti će se testiranje i intervju, a s kandidatima pod red. br. 2. provest će se intervju.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta za natječaj podnose se putem pošte, preporučenom pošiljkom ili osobno Centru za socijalnu skrb Samobor, Zagorska 1, Samobor, s naznakom „ za natječaj“, u roku od osam dana od objave ovog natječaja u „ Narodnim novinama“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.  

  

                                                                       Centar za socijalnu skrb Samobor

Datoteke za preuzimanje