O B A V I J E S T

 

Poštovani,

Sukladno naputku Ministarstva za  demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 13.ožujka2020.g. , a slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u RH i širenja epidemije, te u svrhu sprečavanja širenja virusa, ovim putem Vas OBAVJEŠTAVAMO te UPUĆUJEMO  da ćemo do daljnjega:

  •  skratiti vrijeme predviđeno za prijem stranaka 
  • Zaprimati samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga ( nasilje u obitelji, hitan smještaj djece i starijih osoba)
  • Ostale usluge (informiranje , savjetovanje, a vezano za sva prava iz sustava socijalne skrbi) možete ostvariti putem telefona br. 01/3362-702, kao i e-maila css-samobor@zg.t-com.hr

Ukoliko imate respiratornu bolest /i ili povišenu temperaturu molimo Vas da ne dolazite u prostorije ustanove, kako bi zaštitili sebe i ljude oko sebe.

 

S poštovanjem,

                                                    Centar za socijalnu skrb Samobor 

KLASA: 030-01/20-01/1

URBR: 2172-48-37-20-2

 

Samobor, 20.03.2020.g.

 

     Na temelju članka 35. Statuta, KLASA: 012-01/14-01/2, URBR: 2172-48-40-15-4 od 29.01.2015.g. i točke 1. stavka 1. Odluke, KLASA: 011-02/20-01/12, URBR: 519-02-1/1-20-1 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 19. ožujka 2020.godine , Sanja Helfrih, mag. soc. rada, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Samobor, donosi

 

 

                                                       O D L U K U

                 O organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u centru za

          socijalnu skrb Samobor za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane

                                                         virusom SARS-CoV-2

 

                                                                     I

             Ovom odlukom utvrđuje se organizacija rada u centru za socijalnu skrb Samobor za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, raspored rada i radnog vremena.

 

                                                                     II

               Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u Centru za socijalnu skrb Samobor obavljat će se svi poslovi utvrđeni zakonom, uredbom, pravilnikom, a koji osiguravaju kontinuirani rad i obavljanje svih neophodnih poslova.

 

                                                                     III

                Rad Centra za socijalnu skrb Samobor organizirat će se u dvije skupine osoblja (skupina A i skupina B), koje će neovisno jedna o drugoj , osigurati kontinuirano obavljanje poslova (gdje god je moguće).

                 Popis osoblja iz skupine A i skupine B je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke, a po potrebi će se ažurirati, ovisno o okolnostima i prijedlozima ravnatelja.

                                                             IV

         Skupine osoblja izmjenjivat će se svaka dva tjedna, počevši od 23. ožujka 2020.godine.

 

                                                              V

            Radnici koji neće obavljati posao na radnom mjestu, obvezni su rad obavljati kod kuće radnim danom u propisano radno vrijeme na službenom odnosno osobnom računalu za koje su dali suglasnost.

             Prije upućivanja radnika na rad od kuće, nadređena osoba dodijelit će im u rad urudžbirane predmete te ostale upite i zahtjeve koje su dužni obraditi za vrijeme rada kod kuće.

              Ako ne postoje tehničke mogućnosti za rad na računalu od kuće, radnik je u obvezi izraditi nacrt prijedloga akta u čitljivom rukopisu.

              U slučaju žurnosti, pripremljeni prijedlog akta poslat će osoblju skupine koja obavlja posao na radnom mjestu radi pripreme za potpis, a u ostalim slučajevima prepisati će prijedlog akta po povratku na rad.

                Sastavni dio ove Odluke čine obrazac potvrde o zaduženju i iznošenju predmeta iz službenih prostorija Centra za socijalnu skrb Samobor uz dužnost čuvanja profesionalne tajne svega što se sazna o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

 

                                                           VI

 

                U slučaju uvođenja mjere ograničavanja kretanja, radniku će se izdati potvrda kojom se omogućava dolazak i odlazak s posla.

 

                                                           VII

 

                  Za provedbu ove Odluke zaduženi su koordinator za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, od koronavirusa COVID-19 i njegov zamjenik.

 

                                                          VIII

                 Za vrijeme trajanja epidemije, organizira se rad sa strankama na način da se skraćuje vrijeme predviđeno za prijem stranaka, zaprimat će se samo stranke koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga ( nasilje u obitelji, hitan smještaj djece i starijih osoba), a ostale usluge (informiranje, savjetovanje, a vezano za sva prava iz sustava socijalne skrbi ) mogu se ostvariti putem telefona br. 01/3362-702, kao i e-maila css.samobor@zg.t-com. hr.

 

                                                                     IX

                                 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                               RAVNATELJICA

                                                                                 Sanja Helfrih, mag.soc.rada

„ZAJEDNO MOŽEMO NAPRIJED!“

„ZAJEDNO MOŽEMO NAPRIJED!“

„ZAJEDNO MOŽEMO NAPRIJED!“

Centar za socijalnu skrb Samobor uključen je u EU projekt „Zajedno možemo naprijed!“.

Projekt je financiran u okviru Europskog socijalnog fonda te usmjeren na obrazovanje, osposobljavanje i podizanje razine zapošljivosti nezaposlenih korisnika.

Uz Centar za socijalnu skrb Samobor partneri na projektu su i Grad Samobor (ujedno i nositelj projekta) te Pučko otvoreno učilište Samobor i Udruga za održivi razvoj Pozitiva Samobor, uz podršku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostave Samobor.

U sklopu projekta Centar za socijalnu skrb Samobor zaposlio je 2 socijalnih mentora koji će kontinuirano pratiti i motivirati korisnike uključene u projekt.

Do sada su uključeni korisnici sudjelovali u radionicama za razvoj mekih vještina, a slijedi njihovo uključivanje u programe obrazovanja pri Pučkom otvorenom učilištu te priprema za njihovo uključivanje na tržište rada.

Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca (od rujna 2018. godine do rujna 2020. godine).

Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada

Obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SOCIJALNOG RADA

 

19.03.2019. obilježavamo Svjetski dan socijalnog rada na temu "Važnost ljudskih odnosa". U potpunosti svjesni važnosti ljudskih odnosa i potrebe za suradnjom u svakodnevnom životu i radu, djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor su sa svojim partnerima iz lokalne zajednice, predstavnicima jedinica lokalne samouprave, institucija iz sustava zdravstva, unutarnjih poslova, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, nevladinih udruga, GDCK Samobor i medija organizirali zajedničko druženje koje je zabilježeno objektivom ispred prostora Udruge osoba s invaliditetom Samobor. Ponosni na ovu sinergiju, zahvaljujemo na dolasku svim partnerima, a  kolegicama i kolegama čestitamo Svjetski dan socijalnog rada!

 

 

 

 

Sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu Novu 2019. godinu od srca Vam žele djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor!

Akcija "Svjetlo za Jakova"

Akcija "Svjetlo za Jakova"

"SVJETLO ZA JAKOVA"!

 

Na osamnaestu godišnjicu, u znak uspomene na kolegu Jakova Kudrić, u četvrtak 14. prosinca 2018. godine djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor pridružili su se akciji  „Svjetlo za Jakova“ u spomen na pokojnog kolegu kojeg je usmrtio na radnom mjestu, višegodišnji korisnik usluga Centra. kako bi se ukazalo na uvjete rada i nezaštićenost socijalnih radnika na radnom mjestu, te na nepovoljan položaj socijalnih radnika u društvu. Osjećaj sigurnosti i zaštićenosti na radnom mjestu ne bi trebao biti upitan.

 

„Počivao u miru!“

Djelatnici Centra za socijalnu skrb Samobor

O CENTRU

 

Centar svoju djelatnost obavlja kroz 3 odjela:

  • Prijemni ured
  • Odjel za odrasle osobe, stručne cjeline skrbništva i materijalnih davanja
  • Odjel za djecu, mlade i obitelj

PRIJEMNI URED

Prijemni ured obavlja poslove prijema stranaka i njihova informiranja o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi, kao i utvrđivanja potreba i resursa korisnika. Prijemni ured obavlja inicijalnu procjenu potreba korisnika i poslove po zaprimljenim zahtjevima za ostvarivanje spomenutih prava i usluga, te izdaje uvjerenja o činjenicama temeljem službene evidencije.

Ukoliko se korisnik prvi put obraća ili mu nije poznato tko je njegov nadležni socijalni radnik, može se javiti u Prijemni ured, gdje će dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.


ODJEL ZA ODRASLE OSOBE

U Odjelu za odrasle osobe obavljaju se poslovi skrbništva (osoba lišenih poslovne sposobnosti ili za koje je u tijeku postupak lišenja poslovne sposobnosti), poslovi vezani uz odrasle osobe s invaliditetom, rad s korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobne invalidnine, pružanje usluge skrbi za odrasle osobe izvan vlastite obitelji te skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, kao i usluge pomoći i njege u kući. Radi se s beskućnicima, odnosno upućuje ih se u prenoćišta i pučke blagovaonice. Postupa se po obavijestima o počinjenju nasilja u obitelji te se obavljaju poslovi vezani uz zaštitu osoba s duševnim smetnjama koje su na liječenju u psihijatrijskim bolnicama, kao i poslovi vezani uz zaštitu osoba lišenih slobode, odnosno onih osoba koje su na izdržavanju zatvorskih kazni.

Stručna cjelina za novčane naknade nadležna je za rad s korisnicima zajamčene minimalne naknade, te za ostvarivanje svih prava i socijalnih usluga sukladno važećim propisima iz sustava socijalne skrbi, a koje korisnici zatraže.


ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

Odjel za djecu, mlade i obitelj nadležan je za poslove skrbništva za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, rad s djecom i mladima s teškoćama u razvoju, rad s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju, te djecom i mladima s problemima ovisnosti.

Stručni radnici osiguravaju usluge skrbi izvan vlastite obitelji i usluge skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, postupaju po obavijestima o nasilničkim ponašanjima u obiteljima s malodobnom djecom, provode postupke posredovanja prije razvoda braka supružnika, uz daljnji rad s istima po pitanju roditeljske skrbi, odnosa roditelja i djece (susreti i druženja, uzdržavanje djeteta), ali i, po potrebi, izricanje mjera obiteljsko - pravne i kazneno - pravne zaštite interesa i dobrobiti djece.

Nadležni su i u postupcima odobravanja sredstava za privremeno uzdržavanje (alimentacija), u postupcima utvrđivanja/osporavanja očinstva/majčinstva, određivanja osobnog imena i upisa u maticu rođenih, te brakova maloljetnih osoba, kao i po zahtjevima roditelja i zakonskih zastupnika po pitanju raspolaganja imovinom djece i maloljetnika.


RADNO VRIJEME ZA PRIJEM KORISNIKA

Ponedjeljak i petak od 8-11 i 12-15 sati

Srijeda od 8 do 11 sati

Pauza od 11:30 do 12:00 sati